1. Właścicielem sklepu  www.taniesuple.com jest  BODY HEAVEN AGNIESZKA ARCZYŃSKA-JASENIUK, ul. Stanisława Wyspiańskiego 21, 48-300 Nysa,

NIP 7532115233 Regon 532194825 wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra przedsiębiorczości i technologii, zwanym dalej Sprzedawcą

 1. Przedmiotem działalności sklepu  www.taniesuple.com jest sprzedaż suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz akcesoriów i odzieży sportowej.

 2. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę.

 3. Osobą składającą zamówienie, zwaną dalej Zamawiającym, może być wyłącznie osoba prawna lub pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a zamówienia nie mogą być związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

§2

Ceny i towary

 1. Wszelkie informacje handlowe, cenniki i reklamy produktów znajdujące się na stronie internetowej sklepu stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy. Żadna informacja, bez względu na jej nazwę, nie może być uznana za ofertę w rozumieniu przepisów prawa.

 2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich lub euro i zawierają podatek VAT.

 3. Aktualne koszty przesyłki znajdują się pod adresem http://taniesuple.com/index.php?i1,koszt-wysylki

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen podanych na stronie w każdym czasie, przy czym zmiana nie będzie dotyczyć zamówień już opłaconych.

§3

Zamówienia i płatności

 1. Zamówienia można składać całą dobę, przez cały rok bezpośrednio na stronie sklepu  www.taniesuple.com. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 14:00 a także w soboty, niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z rezerwacją towaru dla Zamawiającego na okres 3 dni.

 3. Towary dostarczane są na terytorium Polski oraz do pozostałych krajów wskazanych pod adresem http://taniesuple.com/index.php?i1,koszt-wysylki

 4. Podczas składania zamówienia Zamawiający zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia formularza danych osobowych umożliwiającego realizację oraz wysyłkę zamówienia.

 5. Podczas składania zamówienia Zamawiający wybiera sposób dostarczenia/odbioru przesyłki i jest informowany o jego koszcie. Sprzedawca dopuszcza następujące formy doręczenia zamówienia:

  • firma kurierska;

  • Poczta Polska;

  • odbiór osobisty (TanieSuple.com 48-300 Nysa ul. Prudnicka 21A).

 1. Podczas składania zamówienia Zamawiający wybiera jeden ze sposobów w jaki zostanie dokonana zapłata za zamówiony towar. Sprzedawca dopuszcza następujące sposoby zapłaty:

  • płatne przy odbiorze (płatne bezpośrednio u przewoźnika);

  • przedpłata przelewem (płatne na konto przed otrzymaniem towaru);

  • gotówka (płatne w siedzibie TanieSuple.com).

 1. W przypadku przedpłaty przelewem płatność należy przekazać za pośrednictwem systemu płatności PAYU lub bezpośrednio na rachunek Sprzedawcy:

Rachunek ING : 74 1050 1490 1000 0090 9003 1114

W tytule przelewu należy wpisać koniecznie numer zamówienia. Jego brak może spowodować opóźnienie realizacji ponieważ system automatycznie księguje zapłaty.

 1. Przelewu należy dokonać w ciągu trzech dni roboczych. Po upływie tego terminu rezerwacje na towar zostaną zwolnione, a wpłacone środki zostaną zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez wpłacającego.

 2. Umowa sprzedaży zamówionych towarów pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami popełnionymi) przez Zamawiającego w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłka oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Zamawiający.

§4

Realizacja

 1. Zamówienia realizowane są w terminie do 2 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji do 14 dni roboczych w wyjątkowych okolicznościach o czym Zamawiający zostanie poinformowany i będzie miał możliwość odstąpienia od złożonego zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

 2. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po potwierdzeniu jego przyjęcia wyłączając zamówienia płatne przelewem, których realizacja następuje po zaksięgowaniu zapłaty.

 3. Przez zrealizowanie zamówienia rozumie się wydanie przesyłki zawierającej zamówione towary pracownikowi podmiotu za pośrednictwem którego zamówienie ma być dostarczone lub klientowi w przypadku odbioru osobistego.

 4. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT albo paragon fiskalny). Warunkiem koniecznym do otrzymania faktury VAT jest wpisanie w formularzu zamówienia danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT.

 5. Wysyłka towaru zostanie każdorazowo potwierdzona mailem z numerem nadania przesyłki wysłanym na adres mailowy podany w trakcie składania zamówienia.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku braku towaru na stanie magazynowym, który wynikł w trakcie realizacji zamówienia, o czym Zamawiający zostanie poinformowany i nie będzie zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

§5

Zmiany w zamówieniu

 1. Zamawiający może zmodyfikować lub odstąpić od złożonego zamówienia, gdy towar nie został jeszcze wysłany lub odebrany osobiście.

 2. Wprowadzenie zmian w zamówieniu lub odstąpienie od złożonego i niewysłanego zamówienia jest możliwe wyłącznie poprzez osobisty kontakt z pracownikiem sklepu http://taniesuple.com/index.php?d=kontakt lub w odpowiedzi na maila potwierdzającego złożenie zamówienia.

§6

Zwroty i wymiany

 1. Zamawiający ma prawo – zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie do dziesięciu dni od daty otrzymania produktu.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniem pkt 1 Zamawiający zobowiązany jest do odesłania w terminie 14 dni na własny koszt zakupionych produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT). Zwracany produkt nie może nosić śladów używania, być uszkodzony, dotyczy to także opakowania. Zwrot musi zawierać oświadczenie na piśmie o odstąpieniu od umowy, jeżeli nie zostało wysłane osobno.

Przesyłkę należy wysłać na adres siedziby:

Body Heaven

48-300 Nysa

ul. Prudnicka 21A

Tel: +48 501542347

 1. Pieniądze za zwrócony produkt Zamawiający otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego produktu.

 2. Zamawiający ma prawo wymienić zakupiony produkt. W tym celu zobowiązany jest odesłać produkt na swój koszt, dołączając w formie pisemnej informację na jaki produkt powinniśmy go wymienić wraz z dołączonym oryginalnym dowodem zakupu.

 3. Prawo odstąpienia oraz wymiany nie przysługuje w odniesieniu do towarów przeznaczonych do konsumpcji (m. in. suplementy, napoje, odżywki, ), jeżeli po doręczeniu ich do Sprzedawcy uszkodzone zostało w jakikolwiek sposób ochraniające je opakowanie, z uwagi fakt, że wskazane towary ulegają szybszemu zepsuciu po naruszeniu opakowania.

 4. W przypadku odesłania zamówienia połączonego z nieskutecznym odstąpieniem od zawartej umowy albo w okolicznościach o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, zamówienie zostanie ponownie wysłane Zamawiającemu po pokryciu przez niego kosztów powtórnej wysyłki. W takim przypadku płatność może nastąpić jedynie sposobem przewidzianym w §3 ust. 5 pkt a niniejszego regulaminu.

 5. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do niego za pobraniem.

§7

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje powinny być kierowane w wersji elektronicznej na mail: sklep@taniesuple.com lub listem poleconym na adres Sprzedającego.

Body Heaven

48-300 Nysa

ul. Prudnicka 21A

 1. Reklamacje rozpoznawane są w terminie 14 dni od wpłynięcia. Zamawiający zostanie poinformowany o wyniku reklamacji w odpowiedzi na wysłany formularz.

 2. Przy dostawie towaru Zamawiający ma obowiązek sprawdzić czy przesyłka nie posiada uszkodzeń wynikłych z transportu, czy jest nienaruszona, jak również czy jest zgodna z zamówieniem. Stwierdzenie przy kurierze uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest jedyną podstawą do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji wad, które mogły być stwierdzone przy dostawie towaru.

 3. Towar podlegający reklamacji należy odesłać wraz z paragonem za pośrednictwem poczty polskiej na adres wskazany w ust. 1

§8

Postanowienia końcowe

 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, sprzedawcy lub importera.

 2. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne i w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane osobom trzecim ani innym podmiotom zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Zgodnie z przywołaną ustawą Zamawiający ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 3. Korzystanie ze sklepu internetowego www.taniesuple.com oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

§9
Wykluczenie odpowiedzialności za treści artykułów i opisów produktów

Opisy produktów i artykuły nie zawierają porad medycznych oraz oświadczeń zdrowotnych 

Sklep TanieSuple.com zawiera artykuły oraz opisy produktów z wielu dziedzin medycznych, jednak bez żadnej gwarancji, że którykolwiek z tych artykułów jest dokładny i zgodny z aktualną wiedzą. Nie ma absolutnie żadnej pewności, że jakiekolwiek informacje zawarte lub cytowane w artykule lub opisie dotyczące spraw medycznych są prawdziwe, poprawne, dokładne i aktualne. Zdecydowana większość tych artykułów jest napisana w części lub w całości przez osoby niezwiązane z medycyną. Nawet jeżeli opis zawarty w artykule jest zgodny z aktualną wiedzą medyczną, może nie mieć zastosowania do konkretnego przypadku.

Informacje medyczne w sklepie TanieSuple.com mają w najlepszym razie charakter ogólny i nie mogą zastępować porady wyspecjalizowanego medyka (takiego jak lekarz, farmaceuta, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, chemik, fizjoterapeuta, położna, pielęgniarka, ratownik medyczny, ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy i podobni). Wszystkie zawarte w sklepie informacje związane z medycyną nigdy nie zastąpią porady lekarza (medyka) i z tego tytułu nie mogą być za takie uznawane. Sklep Taniesuple.com nie jest lekarzem!

Żaden z poszczególnych autorów, administratorów, programistów czy donatorów sklepu TanieSuple.com , ani nikt inny związany ze sklepem nie może brać odpowiedzialności za wyniki i konsekwencje jakiejkolwiek próby wykorzystania informacji przedstawionych w tej witrynie.

Żadne dane w serwisie TanieSuple.com nie powinny być interpretowane jako próba przedstawienia czy wyrażenia opinii medycznej lub w inny sposób zaangażowania się w praktykę medyczną.

§10

Polityka prywatności

%MCEPASTEBIN%

Kto zbiera i przetwarza Twoje dane?

BODY HEAVEN AGNIESZKA ARCZYŃSKA-JASENIUK, ul. Stanisława Wyspiańskiego 21, 48-300 Nysa,

NIP 7532115233 Regon 532194825. Dane kontaktowe:

sklep@taniesuple.com

tel +48501542347

Jakie dane zbieramy i przetrzymujemy?
Aby korzystać z naszego sklepu lub dokonać zamówienia musisz się zarejestrować. Podczas rejestracji pytamy o Twój adres e-mail i hasło, z jakiego będziesz korzystał.  Przed złożeniem zamówienia zapytamy jeszcze o Twoje imię, nazwisko, adres, adres e-mail i nr telefonu oraz dodatkowe informacje, jak na przykład nr NIP do faktury. Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe. Podczas twojej wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące twojej wizyty (np. adres IP, typ przeglądarki itp.).

W jaki sposób wykorzystujemy twoje dane?
Twoje dane nigdy nie będą sprzedane osobom/firmom trzecim.
Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane do umożliwienia zalogowania się i skorzystania z naszego sklepu. Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystywane w celu realizacji transakcji. Twoje dane mogą zostać przekazane kurierowi. Firmy dostarczające paczki nie będą wykorzystywały tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli chcesz dokonać zakupu. Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera). W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.


Jak zaktualizować swoje dane?
Po zalogowaniu do naszego systemu i wybraniu opcji „Twoje konto” możesz wprowadzić zmiany. Danych użytych do transakcji zakupu nie można już zmienić czy usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych

Zmiany naszej polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Ogólne informacje odnośnie danych osobowych

Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.

Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Twisto

 1. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 1. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

 1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: 
  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych 
  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: 
  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 1. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia)

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 1. ING Bank Śląski S.A.

 2. Twisto Polska sp. z o.o.

 1. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.